top of page

Valtuustoaloite: Hyvinvointikertomuksen käyttöönotto Kurikassa

Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on tärkeä osa kunnan lakisääteistä työtä. Se turvaa kunnan elinvoimaisuutta ja tuo pitkällä tähtäimellä myös säästöjä. Hyvinvoinnin edistäminen on myös kiinteä osa kunnan strategiaa. Strategisen suunnittelun tulee perustua tietoon ja keskeinen työkalu tässä tehtävässä on hyvinvointikertomus. Siinä kootaan yhteen tietoa kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niihin vaikuttavista seikoista valittujen indikaattoreiden pohjalta. Hyvinvointikertomus koostetaan poikkihallinnollisessa työryhmässä ja sitä käytetään sekä johtamisen työvälineenä että päätöksenteon ja taloudellisen suunnittelun pohjana.

Kuntia velvoittaa hyvinvointikertomustyöhön terveydenhuoltolaki (1326/2010). Laissa todetaan (§12), että: ”Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.”

Aluehallintoviraston 21.12.2015 julkaiseman raportin mukaan Etelä-Pohjanmaan kunnista ainoastaan Kurikka ei ole vielä toteuttanut tai valmistelemassa hyvinvointikertomusta. Jalasjärvellä hyvinvointikertomus on valmistunut ja hyväksytty valtuustossa. Ilmeisesti Kurikassakin on kertomusta valmisteltu, mutta asiaa ei ole saatettu AVI:n tietoon, eikä tuotu valtuuston käsittelyyn.

Esitän, että uusi Kurikka laatii viipymättä yhteisen hyvinvointikertomuksen ja tuo sen tiedoksi valtuustolle vielä vuoden 2016 loppuun mennessä. Maakunnan toiseksi suurimmassa kunnassa tällaisen asian pitää olla kunnossa.

Kurikassa 8.2.2016

Kokoomuksen valtuustoryhmä


bottom of page